تاریخ درازگوشان به ۵۰ میلیون سال پیش میرسد جای شگفتیست که چگونه این موجودات توانسته اند از ان زمان تا به این زمان همه در بهر باشند